เรียน เจ้าหน้าที่สารบรรณส่วนภูมิภาค เนื่องด้วยระบบสารบรรณตัวใหม่ยังไม่เสถียร จึงขอปรับปรุงแก้ไขระบบการให้งานให้เสถียรสมบูรณ์ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และรบกวนใช้ระบบเดิมไปก่อน