เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน กรุณเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางที่ถูกต้องคือ http://e-doc.dnp.go.th สำหรับท่านที่เข้าใช้งานโดยใช้เลข http://172.25.25.66 จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 1124